Menu
Zamknij

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26 (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Ban­ko­wa kre­acja kre­dy­tów sub­pri­me sta­ła się głów­ną przy­czy­ną spraw­czą kry­zysu na ryn­kach fi­nan­so­wych, któ­ry wkrót­kim cza­sie prze­ro­dził się wglo­bal­ny kry­zys eko­no­micz­ny. Ban­ki oka­za­ły się tak­że be­ne­fi­cjen­ta­mi antykry­zy­so­we­go in­ter­wen­cjo­ni­zmu, co za­owo­co­wa­ło wy­so­kim dłu­giem pu­blicz­nym wwie­lu roz­wi­nię­tych kra­jach. Mó­wiąc ina­czej, to ban­ki po­przez swo­je ryn­ko­we za­cho­wa­nia wy­ge­ne­ro­wa­ły kry­zys. Jed­no­cze­śnie wdu­żej mie­rze za ich spra­wą sy­tu­acja wgo­spo­dar­ce jest na­dal nie­sta­bil­na, po­mi­mo że apo­geum za­ła­ma­nia kry­zy­so­we­go wy­stą­pi­ło w2009 ro­ku, awięc już kil­ka lat te­mu. Fak­ty te wpły­nę­ły na uru­cho­mie­nie dys­ku­sji, zwłasz­cza wkra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej, co do nie­zbęd­nych mo­der­ni­za­cji sys­te­mów ban­ko­wych. Ta­kich mo­der­ni­za­cji, któ­re wy­klu­czy­ły­by albo przy­naj­mniej ogra­ni­czy­ły ich kry­zy­so­gen­ne ryn­ko­we za­cho­wa­nia.Pre­zen­to­wa­na pu­bli­ka­cja włą­cza się wnurt dys­ku­sji nad moż­li­wy­mi sce­na­riu­sza­mi mo­dy­fi­ka­cji sys­te­mów ban­ko­wych. Po­nad­to wjej struk­tu­rze za­war­te są opra­co­wa­nia, któ­re moż­na uznać za wie­lo­aspek­to­wy na­uko­wy mo­ni­to­ring bie­żą­ce­go funk­cjo­no­wa­nia ban­ków wwa­run­kach tur­bu­len­cji wy­wo­ła­nych poprzez kry­zys. Pro­wa­dząc ten mo­ni­to­ring, au­to­rzy za­war­tych wpu­bli­ka­cji opra­co­wań trak­tu­ją ofunk­cjo­no­wa­niu ban­ków wPol­sce iwin­nych kra­jach. Oma­wia­ją dzia­łal­ność ban­ków ko­mer­cyj­nych ispół­dziel­czych, zaj­mu­ją się prak­ty­ka­mi ban­ko­wy­mi, zwłasz­cza wod­nie­sie­niu do pro­duk­tów kre­dy­to­wych. Trak­tu­ją tak­że obench­mar­kin­gu imar­ke­tin­gu do­świad­czeń we współ­cze­snych ban­kach. Na pod­kre­śle­nie przy tym za­słu­gu­je fakt, iż au­to­ra­mi pre­zen­to­wa­nych wpu­bli­ka­cji opra­co­wań, obok mło­dych adep­tów na­uki, są rów­nież wy­bit­ni przed­sta­wi­cie­le pol­skiej na­uki oban­kach isys­te­mach ban­ko­wych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
od 56 41

1 oferta

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788381028035 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 242 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją (opr. miękka)
od 39 99

1 oferta

Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją (opr. miękka)

 • ISBN 9788375561739 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kowalczyk Jerzy 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 180 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
od 45 11

1 oferta

Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788381027601 
 • Autor Kubacka Maria 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 152 
Porównaj
Biblioteka biznesu, struktura kapitału przedsiębiorstw w polsce (opr. miękka)
od 68 51

1 oferta

struktura kapitału przedsiębiorstw w polsce (opr. miękka)

 • ISBN 9788381025195 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 292 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)
od 21 93

3 oferty

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564860 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marcin Ślepko 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 246 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.