Menu
Zamknij

Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii - analiza kosztów i korzyści (opr. miękka) od 38 19

Biblioteka biznesu

Opis

W książce przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykłady funkcjonalne (analizy studium przypadku) z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Może być pomocna inwestorom na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku odnawialnych źródeł energii.

Może na dodatek służyć jako pomoc edukacyjna studentom kierunków ekonomicznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny dóbr nierynkowych. Wychodząc od analizy finansowej inwestycji - przeprowadzanej z punktu widzenia inwestora, omówiono przekształcenia rachunku, jakich należy doko­nać żeby przejść do analizy ekonomicznej - przeprowadzanej z punktu widzenia społecznego.

Są to: usunięcie ze strumieni pieniężnych części transferów, wyeliminowanie zniekształceń cen rynkowych dóbr i usług oraz oszacowanie cen dób nierynkowych, korekta stopy dyskontowej. Ocena opłacalności ekonomicznej została przedstawiona przy pomocy analizy kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis, CBA), która wymagana jest przy spo­rządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

dużo uwagi poświęcono wycenie korzyści środowiskowych inwestycji z obszaru energetyki odnawialnej. Przedstawiono wyniki badań literaturowych z tego zakresu oraz wyniki przeprowadzonego na potrzeby publikacji badania pierwotnego w Polsce metodą wyceny warunkowej.

Badanie dotyczyło jakości powietrza w Polsce. Wyceniano odrębnie wpływ jakości powietrza na śmiertelność ludzi, zapadalność na choroby, widoczność, materiały bu­dowlane, zabytki oraz ekosystemy i rolnictwo.

zasadniczym celem badania było oszacowanie przeciętnej miesięcznej kwoty gotowości do zapłaty (willin­gness to pay, WTP) gospodarstwa domowego w dodatku za energię elektryczną w celu poprawy jakości powietrza.

Badanie ankietowe ostatecznie posłużyło do oszacowania uniwersalnego wskaźnika jednostkowych korzyści środowiskowych produkcji energii z OZE w Polsce. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne podstawy analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dokonano rozróżnienia pomiędzy analizą finansową przedsięwzięcia inwestycyjnego a jego analizą ekonomiczną, która co do istoty jest tożsama z analizą kosztów i korzyści. Przedstawiono przyczyny występowania różnic między efektywnością ekonomiczną a finansową projek­tów i osiągalne skutki podjęcia nieprawidłowych decyzji inwestycyjnych.

Przedstawiono pojęcie wydajności ekonomicznej, która jest definiowana w sensie kryterium Kaldora-Hicksa, a także koncepcję kosztów i korzyści projektu w CBA. W odniesieniu do wyników użycie znajduje koncepcja tzw.

gotowości do zapłaty (willingness to pay, WTP) też gotowości do przyjęcia rekompensaty (willingness to accept, WTA), natomiast do wyceny nakładów projektu stosuje się podejście kosztów alternatywnych.

Dokonano przeglądu metod wyceny pieniężnej tych części kosztów i korzyści pro­jektów, które nie mają cen rynkowych, albo, których ceny rynkowe są zniekształcone - w kontekście inwestycji w energetykę odnawialną chodzi typowo o wycenę zewnętrznych kosztów i korzyści środowiskowych projektów.

W celu uporządkowania metodyki CBA przedstawiono osiem pod­stawowych etapów, na jakie można podzielić proces przeprowadzania analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych i schemat rachunku kalkulacyjnego.

Rozdział drugi stanowi omówienie teorii metody wyceny warunkowej, jako metody wybranej do wyceny efektów środowiskowych inwestycji w odna­wialne źródła energii. Przedstawiono metodykę przeprowadzania badania wyceniającego, skupiając się na wybranych, najmocniejszych aspektach, ta­kich jak: dobór miary wartości przyjętej w badaniu, sposoby zadawania pytania wyceniającego, zagadnienia wiarygodności oraz poprawności wyni­ków badania, wraz z omówieniem głównych źródeł potencjalnych błędów systematycznych typowych dla wyceny warunkowej oraz ich typologii.

Przedstawiono także obecne zalecenia dotyczące przeprowadzania badań metodą CVM. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Zostały przestawione przesłanki i prognozy światowego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zasoby energii odnawialnej, a także stan obecny i prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Pol­sce.

nad wyraz widoczne z punktu widzenia CBA jest szczegółowe przedstawienie krajowego otoczenia polityczno - prawnego rozwoju rynku odnawial­nych źródeł energii.Dwa ostatnie rozdziały pracy mają charakter badawczy.

Rozdział czwarty stanowi opis i analizę badania empirycznego wyceny ko­rzyści z poprawy jakości powietrza przeprowadzonego metodą wyceny warunkowej. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezenta­tywnej próbie dorosłych Polaków, we współpracy z ośrodkiem badawczym.

Jako wynik badania uzyskano miesięczną średnią kwotę gotowości do za­płaty (WTP) gospodarstwa domowego w Polsce za poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Dwa ostatnie rozdziały pracy posiadają charakter badawczy.

Rozdział czwarty stanowi opis i analizę badania empirycznego wyceny korzyści z poprawy ja­kości powietrza przeprowadzonego metodą wyceny warunkowej. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie doro­słych Polaków, we współpracy z ośrodkiem badawczym.

Jako wynik badania uzyskano miesięczną średnią kwotę gotowości do zapłaty (WTP) gospo­darstwa domowego w Polsce za udoskonalenie jakości powietrza atmosferycznego. W rozdziale piątym została przeprowadzona analiza studium przypadku - ocena ekonomicznej produktywności wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej (parku wiatrowego oraz ciepłowni biomasowej) według opracowanej metody, uwzględniającej wartość pieniężną ko­rzyści środowiskowych przedsięwzięć.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego (opr. miękka)
od 21 93

2 oferty

Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego (opr. miękka)

 • ISBN 9788375563610 
 • Oprawa miękka 
 • Autor redakcja: Alińska Agnieszka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 208 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
Biblioteka biznesu, model systemu społecznego a problemy zarządzania (opr. miękka)
od 50 35

1 oferta

model systemu społecznego a problemy zarządzania (opr. miękka)

 • ISBN 9788375560916 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Chudoba Tadeusz 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 160 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.