Menu
Zamknij

finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

We współ­cze­snym świe­cie ener­gia elek­trycz­na jest jed­nym z głów­nych za­so­bów wpły­wa­ją­cych na roz­wój go­spo­dar­czy. Pol­ski sek­tor elek­tro­ener­ge­tycz­ny od lat bo­ry­ka się z pro­ble­ma­mi wy­ni­ka­ją­cy­mi m.in.

z wy­so­kie­go stop­nia zu­ży­cia tech­nicz­ne­go i eko­no­micz­ne­go. Sy­tu­acja ta i wy­mo­gi pa­kie­tu kli­ma­tycz­ne­go UE po­wo­du­ją, że do tr­wa­nia i dal­sze­go roz­wo­ju tej bran­ży prze­my­słu ko­niecz­ne są ogrom­ne na­kła­dy na mo­der­ni­za­cję ist­nie­ją­cych i za­kup no­wych tech­no­lo­gii wy­ko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji i dys­try­bu­cji ener­gii elek­trycz­nej.

In­we­sty­cje w elektroener­ge­ty­ce odz­na­cza­ją się jed­nak wy­so­ką ka­pi­ta­ło­ch­łon­no­ścią oraz dłu­gim cy­klem in­we­sty­cyj­nym. To wszyst­ko spra­wia, że pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne w ener­ge­ty­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się wy­so­kim po­zio­mem ry­zy­ka, któ­re moż­na ogra­ni­czać m.in.

po­przez opty­ma­li­za­cję struk­tu­ry ka­pi­ta­łu.W pre­zen­to­wa­nej mo­no­gra­fii pod­ję­to pró­bę od­po­wie­dzi na py­ta­nie: czy i w ja­ki spo­sób kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne funk­cjo­nu­ją­ce w Pol­sce są w sta­nie sfi­nan­so­wać nie­zbęd­ne pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne? W ce­lu od­po­wie­dzi na tak po­sta­wio­ne py­ta­nie w książ­ce pod­ję­to pró­bę skon­stru­owa­nia mo­de­lu opty­ma­li­za­cji struk­tu­ry źró­deł fi­nan­so­wa­nia.,,Opi­nio­wa­na pra­ca sta­no­wi bar­dzo in­te­re­su­ją­ce, kom­pe­tent­ne i uży­tecz­ne opra­co­wa­nie, po­świę­co­ne funk­cjo­no­wa­niu, roz­wo­jo­wi i fi­nan­so­wa­niu pol­skiej elek­tro­ener­ge­ty­ki.

Książ­ka mo­że być tak­że cen­nym pod­ręcz­ni­kiem na róż­nych ty­pach stu­diów po­dy­plo­mo­wych, w tym MBA, a także spe­cja­li­stycz­nych z ob­sza­ru ener­ge­ty­ki".Z re­cen­zji prof. US dr. Hab. Da­riu­sza Za­rzec­kie­goW książ­ce przed­sta­wio­no,,(...) w spo­sób no­wo­cze­sny i kom­plek­so­wy wie­dzę po­trzeb­ną przy oce­nie moż­li­wo­ści eko­no­micz­nej roz­wo­ju ba­zy wy­twór­czej ener­gii elek­trycz­nej i podno­sze­nia ja­ko­ści w za­rzą­dza­niu fi­nan­so­wym pla­no­wa­nych przed­się­wzięć in­we­sty­cyj­ny­ch".Z re­cen­zji prof.

zw. Dr. Hab. Inż. Je­rze­go Sz­kut­ni­ka

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
od 56 41

1 oferta

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788381028035 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 242 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją (opr. miękka)
od 39 99

1 oferta

Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją (opr. miękka)

 • ISBN 9788375561739 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kowalczyk Jerzy 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 180 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
od 45 11

1 oferta

Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788381027601 
 • Autor Kubacka Maria 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 152 
Porównaj
Biblioteka biznesu, struktura kapitału przedsiębiorstw w polsce (opr. miękka)
od 68 51

1 oferta

struktura kapitału przedsiębiorstw w polsce (opr. miękka)

 • ISBN 9788381025195 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 292 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)
od 21 93

3 oferty

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564860 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marcin Ślepko 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 246 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.