Menu
Zamknij

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych (opr. miękka) od 35 96

Biblioteka biznesu

Opis

Jest to pierw­sza w kra­ju pu­bli­ka­cja o cha­rak­te­rze zwar­tym przed­sta­wia­ją­ca pro­blem fi­nan­so­wa­nia MŚP po­poprzez ry­nek ka­pi­ta­ło­wy w tak sze­ro­kim wy­mia­rze.Sta­no­wi cie­ka­wy przy­czy­nek w dys­ku­sji na te­mat za­rzą­dza­nia ka­pi­ta­ła­mi MŚP, de­cy­zji ka­pi­ta­ło­wych i ba­rier sta­no­wią­cych o wy­bo­rach stra­te­gii fi­nan­so­wa­nia MŚP w śro­do­wi­sku na­uko­wym, jak i prak­ty­ce. Ta dys­ku­sja jest bar­dzo po­trzeb­na, gdyż prak­ty­kom, jak rów­nież teo­re­ty­kom po­zwa­la za­pre­zen­to­wać nie tyl­ko no­we po­dej­ścia i in­stru­men­ty, któ­re mo­gą zwięk­szyć do­stęp­ność ka­pi­ta­łu, lecz rów­nież uwa­run­ko­wa­nia, któ­ry­mi po­win­ny kie­ro­wać się MŚP po­dej­mu­jąc de­cy­zje fi­nan­so­we. Stwo­rzy re­al­ną kon­ku­ren­cję dla ban­ków, któ­re bę­dą zmu­szo­ne zmie­nić po­dej­ście do fi­nan­so­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.Zro­dzi­ło­by to na­dzie­ję na po­wsta­nie sys­te­mu, któ­ry przed­się­bior­com po­szu­ku­ją­cym ka­pi­ta­łu stwo­rzy moż­li­wość wy­bo­ru po­mię­dzy ofer­tą ban­ków a ak­tyw­nym udzia­łem na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, System realizacji strategii rozwoju województwa (opr. miękka)
od 35 49

2 oferty

System realizacji strategii rozwoju województwa (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565645 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 198 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie (opr. miękka)
od 47 49

3 oferty

Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564082 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Potakowski Dariusz 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 360 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? (opr. miękka)
od 30 99

2 oferty

Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? (opr. miękka)

 • ISBN 9788375563900 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Małgorzata Anna Saar 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 178 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracj. (opr. miękka)
od 48 99

3 oferty

Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracj. (opr. miękka)

 • ISBN 9788375567571 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Tomasz Muliński 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 317 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (opr. miękka)
od 41 99

3 oferty

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (opr. miękka)

 • ISBN 9788375560633 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Filipiak Beata, Flejterski Stanisław 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 261 
 • Rok wydania 2008 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Biogazownie rynek konkurencyjność analiza efektywności - NIEDZIOLKA DOROTA (opr. miękka)
od 34 99

2 oferty

Biogazownie rynek konkurencyjność analiza efektywności - NIEDZIOLKA DOROTA (opr. miękka)

 • ISBN 9788375567717 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Dorota Red Niedziółka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 137 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (opr. miękka)
od 82 99

3 oferty

Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (opr. miękka)

 • ISBN 9788375569605 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 562 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w unii europejskiej (opr. miękka)
od 41 99

3 oferty

Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w unii europejskiej (opr. miękka)

 • ISBN 9788375562309 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kubera Paulina 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 160 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej (opr. miękka)
od 47 49

3 oferty

Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej (opr. miękka)

 • ISBN 9788375569766 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 300 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.