Menu
Zamknij

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych (opr. miękka) od 35 96

Biblioteka biznesu

Opis

Jest to pierw­sza w kra­ju pu­bli­ka­cja o cha­rak­te­rze zwar­tym przed­sta­wia­ją­ca pro­blem fi­nan­so­wa­nia MŚP po­poprzez ry­nek ka­pi­ta­ło­wy w tak sze­ro­kim wy­mia­rze.Sta­no­wi cie­ka­wy przy­czy­nek w dys­ku­sji na te­mat za­rzą­dza­nia ka­pi­ta­ła­mi MŚP, de­cy­zji ka­pi­ta­ło­wych i ba­rier sta­no­wią­cych o wy­bo­rach stra­te­gii fi­nan­so­wa­nia MŚP w śro­do­wi­sku na­uko­wym, jak i prak­ty­ce. Ta dys­ku­sja jest bar­dzo po­trzeb­na, gdyż prak­ty­kom, jak rów­nież teo­re­ty­kom po­zwa­la za­pre­zen­to­wać nie tyl­ko no­we po­dej­ścia i in­stru­men­ty, któ­re mo­gą zwięk­szyć do­stęp­ność ka­pi­ta­łu, lecz rów­nież uwa­run­ko­wa­nia, któ­ry­mi po­win­ny kie­ro­wać się MŚP po­dej­mu­jąc de­cy­zje fi­nan­so­we. Stwo­rzy re­al­ną kon­ku­ren­cję dla ban­ków, któ­re bę­dą zmu­szo­ne zmie­nić po­dej­ście do fi­nan­so­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.Zro­dzi­ło­by to na­dzie­ję na po­wsta­nie sys­te­mu, któ­ry przed­się­bior­com po­szu­ku­ją­cym ka­pi­ta­łu stwo­rzy moż­li­wość wy­bo­ru po­mię­dzy ofer­tą ban­ków a ak­tyw­nym udzia­łem na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw - mamy na stanie, wyślemy natychmiast (opr. miękka)
od 36 04

5 ofert

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw - mamy na stanie, wyślemy natychmiast (opr. miękka)

 • ISBN 9788375568127 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jaworski Jacek 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 237 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Logistyka stosowana-mamynastanie,wyślemyjuż.... (opr. miękka)
od 36 04

6 ofert

Logistyka stosowana-mamynastanie,wyślemyjuż.... (opr. miękka)

 • ISBN 9788375568097 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Zimon Dominik 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 158 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem... (opr. miękka)
od 29 80

5 ofert

Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem... (opr. miękka)

 • ISBN 9788375569438 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marian Noga 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki (opr. miękka)
od 54 64

6 ofert

Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki (opr. miękka)

 • ISBN 9788381020510 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Piotr Szczypa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 504 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Trendy i wyzwania wspólczesnego marketingu (opr. miękka)
od 34 80

7 ofert

Trendy i wyzwania wspólczesnego marketingu (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565003 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Monika Boguszewicz-Kreft (red.) 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 181 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Kurs walutowy kryzys i polityka monetarna (opr. miękka)
od 37 55

5 ofert

Kurs walutowy kryzys i polityka monetarna (opr. miękka)

 • ISBN 9788375569636 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kołodziejczyk Hanna 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 222 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPóŁKI KAPITAŁOWEJ (opr. miękka)
od 72 20

3 oferty

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPóŁKI KAPITAŁOWEJ (opr. miękka)

 • ISBN 9788375566635 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Leszek Pawłowicz|Jan K Bielecki 
 • Wydawnictwo Cedewu 
 • Ilość stron 724 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Marketing internetowy w turystyce (opr. miękka)
od 56 76

4 oferty

Marketing internetowy w turystyce (opr. miękka)

 • ISBN 9788375568332 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Zbigniew Łucki 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 396 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Współczesna bankowość centralna (opr. miękka)
od 39

7 ofert

Współczesna bankowość centralna (opr. miękka)

 • ISBN 9788375563740 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 364 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.