Menu
Zamknij

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych (opr. miękka) od 31 67

Biblioteka biznesu

Opis

Jest to pierw­sza w kra­ju pu­bli­ka­cja o cha­rak­te­rze zwar­tym przed­sta­wia­ją­ca pro­blem fi­nan­so­wa­nia MŚP po­poprzez ry­nek ka­pi­ta­ło­wy w tak sze­ro­kim wy­mia­rze.Sta­no­wi cie­ka­wy przy­czy­nek w dys­ku­sji na te­mat za­rzą­dza­nia ka­pi­ta­ła­mi MŚP, de­cy­zji ka­pi­ta­ło­wych i ba­rier sta­no­wią­cych o wy­bo­rach stra­te­gii fi­nan­so­wa­nia MŚP w śro­do­wi­sku na­uko­wym, jak i prak­ty­ce. Ta dys­ku­sja jest bar­dzo po­trzeb­na, gdyż prak­ty­kom, jak rów­nież teo­re­ty­kom po­zwa­la za­pre­zen­to­wać nie tyl­ko no­we po­dej­ścia i in­stru­men­ty, któ­re mo­gą zwięk­szyć do­stęp­ność ka­pi­ta­łu, lecz rów­nież uwa­run­ko­wa­nia, któ­ry­mi po­win­ny kie­ro­wać się MŚP po­dej­mu­jąc de­cy­zje fi­nan­so­we. Stwo­rzy re­al­ną kon­ku­ren­cję dla ban­ków, któ­re bę­dą zmu­szo­ne zmie­nić po­dej­ście do fi­nan­so­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.Zro­dzi­ło­by to na­dzie­ję na po­wsta­nie sys­te­mu, któ­ry przed­się­bior­com po­szu­ku­ją­cym ka­pi­ta­łu stwo­rzy moż­li­wość wy­bo­ru po­mię­dzy ofer­tą ban­ków a ak­tyw­nym udzia­łem na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym (opr. miękka)
od 51 74

2 oferty

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym (opr. miękka)

 • ISBN 9788375562392 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 452 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw (opr. miękka)
od 34 80

4 oferty

Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565423 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Byrka-Kita Katarzyna 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 296 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu (opr. miękka)
od 26 19

3 oferty

Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564839 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 232 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki (opr. miękka)
od 36

4 oferty

Przyszłość integracji europejskiej konkurencyjność i rynki (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565300 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 332 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku. Tom 5 (opr. miękka)
od 38 21

3 oferty

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku. Tom 5 (opr. miękka)

 • ISBN 9788375562675 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jacek Jaworski 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 224 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza (opr. miękka)
od 33 70

3 oferty

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza (opr. miękka)

 • ISBN 9788375561951 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Artur Borcuch 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 214 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami (opr. miękka)
od 27 33

3 oferty

Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami (opr. miękka)

 • ISBN 9788375566857 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 200 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Biblioteka biznesu, New Paradigm of the Social Housing Finance (opr. miękka)
od 20 93

3 oferty

New Paradigm of the Social Housing Finance (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565508 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Szelągowska Anna 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 112 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce (opr. miękka)
od 34 45

3 oferty

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565287 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Wojciech Zysk 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 206 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj