Menu
Zamknij

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych (opr. miękka) od 31 14

Biblioteka biznesu

Opis

Jest to pierw­sza w kra­ju pu­bli­ka­cja o cha­rak­te­rze zwar­tym przed­sta­wia­ją­ca pro­blem fi­nan­so­wa­nia MŚP po­poprzez ry­nek ka­pi­ta­ło­wy w tak sze­ro­kim wy­mia­rze.Sta­no­wi cie­ka­wy przy­czy­nek w dys­ku­sji na te­mat za­rzą­dza­nia ka­pi­ta­ła­mi MŚP, de­cy­zji ka­pi­ta­ło­wych i ba­rier sta­no­wią­cych o wy­bo­rach stra­te­gii fi­nan­so­wa­nia MŚP w śro­do­wi­sku na­uko­wym, jak i prak­ty­ce. Ta dys­ku­sja jest bar­dzo po­trzeb­na, gdyż prak­ty­kom, jak rów­nież teo­re­ty­kom po­zwa­la za­pre­zen­to­wać nie tyl­ko no­we po­dej­ścia i in­stru­men­ty, któ­re mo­gą zwięk­szyć do­stęp­ność ka­pi­ta­łu, lecz rów­nież uwa­run­ko­wa­nia, któ­ry­mi po­win­ny kie­ro­wać się MŚP po­dej­mu­jąc de­cy­zje fi­nan­so­we. Stwo­rzy re­al­ną kon­ku­ren­cję dla ban­ków, któ­re bę­dą zmu­szo­ne zmie­nić po­dej­ście do fi­nan­so­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.Zro­dzi­ło­by to na­dzie­ję na po­wsta­nie sys­te­mu, któ­ry przed­się­bior­com po­szu­ku­ją­cym ka­pi­ta­łu stwo­rzy moż­li­wość wy­bo­ru po­mię­dzy ofer­tą ban­ków a ak­tyw­nym udzia­łem na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, System realizacji strategii rozwoju województwa (opr. miękka)
od 34 20

2 oferty

System realizacji strategii rozwoju województwa (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565645 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 198 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki (opr. miękka)
od 31 95

3 oferty

Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki (opr. miękka)

 • ISBN 9788375566116 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Pronobis Michał 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 198 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Pomysł pieniądze przedsiębiorstwo - Surma Aleksy, Tomasz Szopiński (opr. miękka)
od 37 18

3 oferty

Pomysł pieniądze przedsiębiorstwo - Surma Aleksy, Tomasz Szopiński (opr. miękka)

 • ISBN 9788375569971 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Tomasz Szopiński|Aleksy Surma 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 344 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie (opr. miękka)
od 52 16

3 oferty

Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie (opr. miękka)

 • ISBN 9788375567236 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Barbara Borusiak|Kazimierz Pająk 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 270 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych (opr. miękka)
od 58 92

3 oferty

Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych (opr. miękka)

 • ISBN 9788375567205 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Sylwia Wojciechowska-Filipek 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 420 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym (opr. miękka)
od 47 08

3 oferty

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym (opr. miękka)

 • ISBN 9788375562392 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 452 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, KOmedia Konteksty dyskursu medialnego + kod na książkę za 1 grosz (opr. miękka)
od 64 90

2 oferty

KOmedia Konteksty dyskursu medialnego + kod na książkę za 1 grosz (opr. miękka)

 • ISBN 9788375566604 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 443 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia (opr. miękka)
od 31 95

3 oferty

Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia (opr. miękka)

 • ISBN 9788375566222 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Uziębło Aldona 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 214 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie (opr. miękka)
od 45 42

3 oferty

Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564082 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Potakowski Dariusz 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 360 
 • Rok wydania 2014 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.