Menu
Zamknij

Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis


Ce­lem opra­co­wa­nia jest ana­li­za ioce­na wpły­wu głów­nych in­sty­tu­cji po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go oraz ofe­ro­wa­nych przez nie usług fi­nan­so­wych na sfe­rę re­al­ną go­spo­dar­ki, atak­że roz­wój go­spo­dar­czy.
Opra­co­wa­nie skła­da się zdzie­wię­ciu roz­dzia­łów, wktó­rych omó­wio­no in­fra­struk­tu­rę in­sty­tu­cjo­nal­no­-praw­ną sys­te­mu po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go wPol­sce zuwzględ­nie­niem funk­cji sys­te­mu fi­nan­so­we­go, a także je­go związ­ków ze wzro­stem iroz­wo­jem go­spo­dar­czym. In­sty­tu­cje po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go przed­sta­wio­no zper­spek­ty­wy po­szcze­gól­nych seg­men­tów ryn­ku fi­nan­so­we­go.
Prze­ka­zy­wa­na do dłoni Czy­tel­ni­ka książ­ka sta­no­wi uzu­peł­nie­nie kra­jo­wej li­te­ra­tu­ry fa­cho­wej do­ty­czą­cej ryn­ków fi­nan­so­wych, po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go iroz­wo­ju go­spo­dar­cze­go. Róż­ni się ona od więk­szo­ści wy­da­nych do­tych­czas pu­bli­ka­cji zte­go za­kre­su zin­te­gro­wa­nym po­dej­ściem do ana­li­zy pro­ce­sów go­spo­dar­czych, zpo­ło­że­niem moc­ne­go ak­cen­tu na współ­za­leż­no­ści za­cho­dzą­ce po­mię­dzy roz­wo­jem in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych afunk­cjo­no­wa­niem re­al­nej sfe­ry go­spo­dar­ki.
Książ­ka ad­re­so­wa­na jest za­rów­no do stu­den­tów kie­run­ku eko­no­mia, jak rów­nież kie­run­ku fi­nan­se ira­chun­ko­wość i za­rzą­dza­nie, atak­że do prak­ty­ków go­spo­dar­czych, in­te­re­su­ją­cych się ty­mi klu­czo­wy­mi dla go­spo­dar­ki za­gad­nie­nia­mi.

Autorzy: Tomasz Banasik, Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol
EAN: 9788375565461
Format: 17x25 cm
liczba stron: 244
ISBN: 9788375565461
Oprawa: broszurowa
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: CeDeWu

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
od 56 41

1 oferta

Sprawozdawczy rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788381028035 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 242 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją (opr. miękka)
od 39 99

1 oferta

Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją (opr. miękka)

 • ISBN 9788375561739 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kowalczyk Jerzy 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 180 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
od 45 11

1 oferta

Rachunek kosztów klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788381027601 
 • Autor Kubacka Maria 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 152 
Porównaj
Biblioteka biznesu, struktura kapitału przedsiębiorstw w polsce (opr. miękka)
od 68 51

1 oferta

struktura kapitału przedsiębiorstw w polsce (opr. miękka)

 • ISBN 9788381025195 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 292 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)
od 21 93

3 oferty

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564860 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marcin Ślepko 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 246 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.