Menu
Zamknij

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Pra­ca za­słu­gu­je na pu­bli­ka­cję ze wzglę­du na: in­te­re­su­ją­cy przedmiot roz­wa­żań, kla­row­ny układ pra­cy, opar­cie ana­liz na bo­ga­tej li­te­ra­tu­rze, du­że wa­lo­ry in­for­ma­cyj­ne, bar­dzo ład­ną pol­sz­czy­znę.[[...]] Książ­ka po­win­na za­in­te­re­so­wać do­syć licz­ne krę­gi od­bior­ców:- przede wszyst­kim pra­cow­ni­ków na­uko­wych, zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi ryn­ku pra­cy, a zwłasz­cza star­tu za­wo­do­we­go mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej,- szer­sze gro­no eko­no­mi­stów, w tym rów­nież prak­ty­ków, zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi roz­wo­ju szkol­nic­twa wyż­sze­go i pro­ble­ma­mi re­kru­ta­cji pra­cow­ni­ków,- stu­den­tów kie­run­ków eko­no­micz­nych i so­cjo­lo­gicz­nych, dla któ­rych książ­ka ta mo­że być cen­nym źró­dłem li­te­ra­tu­ro­wym przy stu­dio­wa­niu przedmio­tów: eko­no­mia ryn­ku pra­cy i so­cjo­lo­gia.Z re­cen­zji prof. Eu­ge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)
od 38 25

2 oferty

Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564860 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marcin Ślepko 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 246 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Partnerstwo publiczno prywatne (opr. miękka)
od 35 25

2 oferty

Partnerstwo publiczno prywatne (opr. miękka)

 • ISBN 9788375560749 
 • Oprawa miękka 
 • Rok wydania 2008 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
od 31 44

1 oferta

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny

 • ISBN 9788375563696 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Szkice z makroekonomii (opr. miękka)
od 38 66

2 oferty

Szkice z makroekonomii (opr. miękka)

 • ISBN 9788375561586 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Noga, Marian 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 302 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego (opr. miękka)
od 51 30

1 oferta

funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565713 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Wiesława Red Przybylska-Kapuścińska 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 207 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.