Menu
Zamknij

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Pra­ca za­słu­gu­je na pu­bli­ka­cję ze wzglę­du na: in­te­re­su­ją­cy przedmiot roz­wa­żań, kla­row­ny układ pra­cy, opar­cie ana­liz na bo­ga­tej li­te­ra­tu­rze, du­że wa­lo­ry in­for­ma­cyj­ne, bar­dzo ład­ną pol­sz­czy­znę.[[...]] Książ­ka po­win­na za­in­te­re­so­wać do­syć licz­ne krę­gi od­bior­ców:- przede wszyst­kim pra­cow­ni­ków na­uko­wych, zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi ryn­ku pra­cy, a zwłasz­cza star­tu za­wo­do­we­go mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej,- szer­sze gro­no eko­no­mi­stów, w tym rów­nież prak­ty­ków, zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi roz­wo­ju szkol­nic­twa wyż­sze­go i pro­ble­ma­mi re­kru­ta­cji pra­cow­ni­ków,- stu­den­tów kie­run­ków eko­no­micz­nych i so­cjo­lo­gicz­nych, dla któ­rych książ­ka ta mo­że być cen­nym źró­dłem li­te­ra­tu­ro­wym przy stu­dio­wa­niu przedmio­tów: eko­no­mia ryn­ku pra­cy i so­cjo­lo­gia.Z re­cen­zji prof. Eu­ge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo (opr. broszurowa)
od 80 47

2 oferty

motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381022392 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Joanna Nieżurawska-Zając 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 422 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, międzynarodowy system walutowy (opr. miękka)
od 72 23

2 oferty

międzynarodowy system walutowy (opr. miękka)

 • ISBN 9788381025430 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Katarzyna Twarowska-Mól 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 318 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Komunikacja w zarządzaniu projektami (wyd. III) - Katarzyna Kandefer-Winter, Olga Nadskakuła - książka (opr. broszurowa)
od 58 71

2 oferty

Komunikacja w zarządzaniu projektami (wyd. III) - Katarzyna Kandefer-Winter, Olga Nadskakuła - książka (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381024679 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Olga Nadskakuła|Katarzyna Kandefer-Winter 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 334 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Makroekonomia behawioralna w.2020 - Krzysztof Orlik - książka (opr. broszurowa)
od 42 51

1 oferta

Makroekonomia behawioralna w.2020 - Krzysztof Orlik - książka (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381023986 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Krzysztof Orlik 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 222 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Statystyka opisowa. Przykłady i zadania (wyd. III) - Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak - książka (opr. broszurowa)
od 43 96

1 oferta

Statystyka opisowa. Przykłady i zadania (wyd. III) - Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak - książka (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381023818 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 194 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym (opr. miękka)
od 38 70

1 oferta

finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565652 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Paździor Artur 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 180 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zasady rachunkowości - teoria, przykłady i zadania (opr. miękka)
od 35 15

2 oferty

Zasady rachunkowości - teoria, przykłady i zadania (opr. miękka)

 • ISBN 9788381020886 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Piotr Szczypa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 222 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki w.6 (opr. miękka)
od 58 75

2 oferty

podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki w.6 (opr. miękka)

 • ISBN 9788381026055 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Piotr Szczypa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 506 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem... (opr. miękka)
od 39 48

2 oferty

Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem... (opr. miękka)

 • ISBN 9788375569438 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marian Noga 
 • Wydawnictwo CEDEWU 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.