Menu
Zamknij

stosunki handlowe unii europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie usa, chin i rosji (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Ro­sną­ca po­tę­ga państw eu­ro­pej­skich na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku, a tak­że po­li­ty­ka więk­szo­ści państw na świe­cie skie­ro­wa­na jest na co­raz to szer­sze for­my współ­pra­cy. W tym uję­ciu Unia Eu­ro­pej­ska utrzy­mu­je skom­pli­ko­wa­ną sieć za­gra­nicz­nych kon­tak­tów z kra­ja­mi trze­ci­mi. Ni­niej­sza pra­ca przed­sta­wia Czy­tel­ni­kom roz­wój w struk­tu­rze han­dlu, po­więk­sze­nie obro­tów han­dlo­wych oraz li­stę czyn­ni­ków od­dzia­łu­ją­cych na roz­wój wy­mia­ny han­dlo­wej z kra­ja­mi trze­ci­mi. W książ­ce bar­dzo sta­ran­nie i wszech­stron­nie przed­sta­wio­no m.in.:♦ ewo­lu­cję uwa­run­ko­wań, a także per­spek­ty­wy współ­pra­cy han­dlo­wej Unii Eu­ro­pej­skiej z pań­stwa­mi trze­ci­mi, tj. Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi, Chi­na­mi, a także Ro­sją;♦ współ­za­leż­no­ści za­cho­dzą­ce po­mię­dzy kształ­to­wa­niem spój­ne­go eu­ro­pej­skie­go ryn­ku a ze­wnętrz­ny­mi sto­sun­ka­mi ma­ją­cy­mi na ce­lu li­be­ra­li­za­cję han­dlu na świe­cie, ure­gu­lo­wa­nie re­la­cji z naj­więk­szy­mi part­ne­ra­mi go­spo­dar­czy­mi;♦ ana­li­zę oraz mier­ni­ki słu­żą­ce do po­mia­ru prze­pły­wu to­wa­rów, usług, a także ka­pi­ta­łu mię­dzy Unią Eu­ro­pej­ską a pań­stwa­mi trze­ci­mi w la­tach 2000-2011;♦ ko­re­la­cję po­mię­dzy po­głę­bie­niem wza­jem­nych sto­sun­ków ze­wnętrz­nych a dy­na­mi­ką roz­wo­ju we­wnętrz­ne­go po­szcze­gól­nych go­spo­da­rek.Książ­ka ad­re­so­wa­na jest do pra­cow­ni­ków na­uko­wych, stu­den­tów róż­nych kie­run­ków eko­no­micz­nych, w szcze­gól­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wych sto­sun­ków go­spo­dar­czych, pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji zwią­za­nych z wy­mia­ną mię­dzy­na­ro­do­wą, a tak­że wszyst­kich, któ­rzy chcą po­znać pro­ce­sy za­cho­dzą­ce na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz za­in­te­re­so­wa­nych go­spo­dar­ką Unii Eu­ro­pej­skiej. Ce­lem re­cen­zo­wa­nej pra­cy jest ana­li­za współ­pra­cy go­spo­dar­czej kra­jów UE z kra­ja­mi trze­ci­mi (USA, Chi­ny, Ro­sja). Ba­da­niem zo­sta­ła ob­ję­ta wy­mia­na han­dlo­wa i prze­pły­wy ka­pi­ta­łu w for­mie BIZ. Pra­ca jest spój­nym i war­to­ścio­wym opra­co­wa­niem pro­ble­mu ba­daw­cze­go.Em­pi­rycz­na część sta­no­wi więk­szość pra­cy, co za­li­czam na plus. Sze­ro­kie i głę­bo­kie ba­da­nia opar­te są na bo­ga­tych i ak­tu­al­nych da­nych sta­ty­stycz­nych. Wnio­ski z ba­dań i okre­śle­nie per­spek­tyw współ­pra­cy mię­dzy UE a Ro­sją, Chi­na­mi i USA są po­praw­ne i świad­czą o du­żej wie­dzy z za­kre­su te­go te­ma­tu.Prof. UEK dr hab. Kry­sty­na Przy­byl­ska

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Makroekonomia behawioralna w.2020 - Krzysztof Orlik - książka (opr. broszurowa)
od 41 60

2 oferty

Makroekonomia behawioralna w.2020 - Krzysztof Orlik - książka (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381023986 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Krzysztof Orlik 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 222 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw - Mariusz Nowak (opr. broszurowa)
od 29 70

1 oferta

Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw - Mariusz Nowak (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381021760 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Mariusz Nowak 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 154 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw - Magdalena Grabowska (opr. miękka)
od 52

2 oferty

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw - Magdalena Grabowska (opr. miękka)

 • ISBN 9788381020213 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Magdalena Grabowska 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych - Elżbieta Janczyk-Strzała (opr. miękka)
od 52 25

2 oferty

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych - Elżbieta Janczyk-Strzała (opr. miękka)

 • ISBN 9788381021968 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Elżbieta Janczyk-Strzała 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 184 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Badania jakościowe metody i zastosowania - Praca zbiorowa (opr. miękka)
od 52 25

2 oferty

Badania jakościowe metody i zastosowania - Praca zbiorowa (opr. miękka)

 • ISBN 9788381020398 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 246 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie - Piotr Długosz - książka (opr. broszurowa)
od 54

2 oferty

Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie - Piotr Długosz - książka (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788381025126 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Długosz Piotr 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 198 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zasady rachunkowości - teoria, przykłady i zadania (opr. miękka)
od 23 78

2 oferty

Zasady rachunkowości - teoria, przykłady i zadania (opr. miękka)

 • ISBN 9788381020886 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Piotr Szczypa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 222 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Podstawy organizacji i zarządzania produkcją.. w.2 (opr. miękka)
od 45

2 oferty

Podstawy organizacji i zarządzania produkcją.. w.2 (opr. miękka)

 • ISBN 9788381021296 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Andrzej Rogowski 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 124 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, analiza trwania w badaniach ekonomicznych. modele (opr. miękka)
od 50

2 oferty

analiza trwania w badaniach ekonomicznych. modele (opr. miękka)

 • ISBN 9788381024488 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 144 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.