Menu
Zamknij

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji t. 1 i t. 2 (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Problemy konkurencji, konkurencyjności i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw nabrały szczególnego znaczenia wraz z pogłębianiem się procesów internacjonalizacji i globalizacji. W tym kontekście wyraźna jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Problematyka ta stanowi przedmiot opracowania.
Przedstawiono teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, zwracając główną uwagę na czynniki determinujące konkurencyjność, a także znaczenie strategii konkurencji w osiąganiu długofalowej przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano system regulacji prawnych wpływających na zasadę równości konkurowania polskich przedsiębiorców, a także sposoby zastosowania narzędzi i instrumentów finansowych umożliwiających rozszerzenie konkurencyjności. Omówiono także znaczenie niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa jako źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono zagadnienia związane z kompleksowym systemem zarządzania jakością i jego wpływem na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Zwrócono uwagę na znaczenie logistycznej obsługi klienta jako narzędzia kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Działalność progresywną przedsiębiorstw, będącą widocznym elementem konkurencyjności, zaprezentowano pokazując funkcjonalne aspekty i motywy wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa. Poruszono ponadto problemy związane z poszukiwaniem możliwości wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Merytorycznie rozległy zakres prezentowanej tematyki wynika z tego, że konkurencja występuje we wszelkich obszarach działalności człowieka i ciągle jest w centrum naukowych dociekań.

Spis treści:

Wprowadzenie

Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw
Figiel Sz., Rembisz W. - Wybrane aspekty teoretyczne mikroekonomicznych uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw
Adamkiewicz-Drwino H.G. - Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego na rynku globalnym
Kaleta A. - Strategia konkurencji w warunkach burzliwych
Guiski B. - Strategie rozwoju jako czynnik wyboru strategii konkurencji przedsiębiorstwa
Blaszczyk W. - Czas jako ukryty wymiar konkurencyjności przedsiębiorstwa
Czupiał J. - Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Mendryk I. - Rola public relations w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. - Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne
Nogalski B., Szreder J., Walentynowicz P. - Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności MSP. Zakres wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych woj. Pomorskiego
Sikorski A. - Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Piśmiennictwo

Prawno-finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
Drwiłło A. - Prawne aspekty konkurencji mikro-, znikomych i przeciętnych przedsiębiorców
Reiwer-Kaliszewska A. - Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją
Szewczyk M. - Podatki a konkurencyjność śladowych i przeciętnych przedsiębiorstw
Rytel O. - Konkurencyjność przedsiębiorstwa działającego na rynku zamówień publicznych
Żuk K. - Przedsiębiorstwo komunalne w procesie zmian własnościowych i organizacyjno-prawnych w gospodarce komunalnej
Kurowska M. - Wzrost gospodarczy a czynniki ograniczające rozwój segmentu MSP
Matuszak M. - Instytucjonalne uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw w okresie transformacji
Matuszak M. - Determinanty restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji
Lubomska-Kalisz J. - Identyfikacja podobieństw i różnic struktur holdingowych i przedsiębiorstw wielozakładowych
Sklepkowska M., Nasalski Z. - Wartościowanie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw będących w okresie transformacji
Jasińska J. - Restrukturyzacja szpitali - szansa czy konieczność?
Perkowski R., Szymanowski W. - Budowa modelu wirtualnego przedsiębiorstwa na podstawie badań
Rybowska A., Kabacińska A., Babicz-Zielińska E. - Slow Food według opinii kupujących
Staszczak D.E. - Ceny w warunkach globalizacji
Cyman D. - użycie elektronicznych instrumentów płatniczych jako rozszerzający konkurencyjność przedsiębiorcy
Duraj A.N. - Umorzenie akcji jako narzędzie zarządzania polityką wypłat dywidendy i kształtowania struktury kapitału własnego
Nowacka A. - Konkurencja na rynku usług finansowych ze strony podmiotów niebankowych
Kucka E. - Ocena funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeń na życie w warunkach konkurencji
Wieszałka D. - Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu śladowym przedsiębiorstwem
Mietlewski Z., Tchórz B. - Opusty cenowe jako strategia konkurencji
Zawieska W. - Analiza zasilania finansowego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w woj.warmińsko-mazurskim w latach 2000-2003
Stulich R. - Analiza i ocena zarządzania wartością spółek drobiarskich z woj. Warmińsko-mazurskiego
Stempel R. - Ocena działalności gospodarczej Zakładu Transportu Samochodowego w warunkach konkurencji
Piśmiennictwo

Zarządzanie wiedzą i zasobami ludzkimi
Januszkiewicz K. - Rozwój pracowników jako czynnik konkurencyjności organizacji
Wilmańska-Sosnowska S. - Zdolności konkurencyjne polskich przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki
Jerzyk E. - Czy w przedsiębiorstwie jest konieczna kreatywność?
Simpson D. - bogactwo kulturowa personelu jako źródło progresywności
Biesaga-Słomczewska J. - Wyznaczniki nowej roli menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
Trojanowski K. - Zmiany struktury zatrudnienia, a także własności w spółkach leasingu pracowniczego w woj. Lubelskim w pierwszej dekadzie po prywatyzacji
Szymańska E. - Motywowanie pracowników w firmie handlowej
Baum R. - Ocena produktywności systemu motywacyjnego tu przedsiębiorstwie agrobiznesu
Grzegorzewska-Ramocka E. - Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle badań młodych dorosłych kupujących
Wiatrak A.P. - Zarządzanie wartością dla klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Kąpa-Kejna K. - Wprowadzanie strategii zarządzania relacjami z klientem (CRM) TP S.A.
Piśmiennictwo

Rola jakości w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw
Kijek T., Krukowski A. - Kompleksowe zarządzanie jakością jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Cywiński P., Jabłonka K. - Integracja systemów zarządzania a konkurencyjność przedsiębiorstw
Soliwoda A., Karnabal M. - Zintegrowany system zarządzania Jako podstawowy czynnik zapewnienia bezpieczeństwa w funkcjonowaniu minimalnego i przeciętnego przedsiębiorstwa
Rucińska D., Kędzior M. - Normy ISO 9000 jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
Bugdol M., Goranczewski B. - Systemy zarządzania normatywnego jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw ciepłowniczych
Zymonik J. - Samoocena organizacji w kontekście kryteriów Polskiej Nagrody Jakości
Nehring A. - Efekty wdrażania systemu jakości w MSP
Zabrocki R. - Znaczenie badań konsumenckich w kształtowaniu jakości i konkurencyjności usług żywieniowych
Iwińska-Knop K. - Konkurencyjność niedużych przedsiębiorstw handlowych w obliczu ekspansji sporych sieci
Rucińska D., Bogucka J. - Kształtowanie wizerunku producenta handlowej przez jakość obsługi i relacje z klientem
Smoleń M, Urban L. - Promocja jako składnik sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa handlowego
Pizo W. - użycie Internetu w działaniach marketingowych w firmie Hoop S.A
Rudzewicz A., Romanowski M. - Badanie jakości usług metodą servqual
Kowalik A. - Znaczenie jakości w branży hotelarskiej (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie)
Śmiatacz K. - Ocena wybranych składników oferty operatorów telefonii komórkowej w Polsce
Rzeczkowski R. - Developer na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach konkurencji
Wojtowicz K. - Rola jakości w kreowaniu instrumentów osiągania przewag konkurencyjnych
Wielewska I. - Jakość artykułu czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie branży przetwórstwa żywności
Strychalska-Rudzewicz A. - Jakość soków w ocenie klientów
Borkowski S., Czakwari R. - wykorzystanie diagramu Ishikawy i analizy Pareto-Lorenza w procesie doskonalenia jakości wyrobów cukierniczych
Borkowski S., Kaczorowski L. - wykorzystanie metody QFD w zarządzaniu jakością mebli
Borkowski S., Biernat A. - Identyfikacja, a także doskonalenie jakości odlewów z użyciem diagramu Ishihawy i metody FMEA
Bukowska-Piestrzyńska A. - Marketing w zakładzie opieki zdrowotnej - szanse i ograniczenia
Piśmiennictwo 460

Logistyczna obsługa klienta w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Kowalska K. - Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku usług logistycznych
Miecznikowski S. - przypasowanie przedsiębiorstw kolejowych do otwartego rynku przewozu ładunków w UE
Hebel K. - Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu publicznego zdeterminowane analizą SWOT na przykładzie Gdyni
Kapsa E. - Jakościowe czynniki przewagi konkurencyjnej w żegludze promowej na Batłyku
Romanowski M., Rudzewicz A. - innowacyjne kanały dystrybucji według opinii klientów
Szafrańska M- - Kanały dystrybucji towarów bankowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku
Lipowski M. - Wpływ obsługi internetowej na konkurencyjność banku
Cywińska B. - Systemy informacyjne czynnikiem wspierającym zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
Nieżurawski L., Śmiatacz K. - Pomiar satysfakcji klienta na podstawie wytycznych normy ISO 9001:2000
Petrykowska J., Escher I. - Wpływ obsługi klienta na kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Mioduszewski J., Mietlewski Z. - Wpływ programów lojalnościowych na wielkość sprzedaży w sieci sklepów spożywczych
Wajszczuk K. - Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolniczych jako narzędzie wspomagające cykl zarządzania
Piśmiennictwo

Innowacje jako element konkurencyjności przedsiębiorstw
Karmańska A., Karpiesiuk K. - postępowość pomiaru dokonań przedsiębiorstwa
Bal-Woźniak T. - progresywność w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
Golik-Górecka G. - Innowacje determinantą strategii konkurencji
Zastempowski M. - Makrootoczenie i jego wpływ na dynamiczność progresywną znikomych i przeciętnych przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego
Gałuszka P., Zrobek J. - Innowacje a konkurencja na rynku fonograficznym
Sikorska D. - Działalność nowoczesna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Grzybowska B. - Współpraca przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej
Chrobocińska K., Juchniewicz M., Sadowska M. - Przedsiębiorczość a nowoczesność marki (studium przypadku)
Puszko-Machowczyk K. - innowacyjność potencjału kadrowego jako składnik konkurencyjności
Bakalarczyk S. - użycie innowacji bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
Starnawska S. - Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie bankowym - uwarunkowania konkurencyjne
Piśmiennictwo

Konkurencyjność przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
Rembisz W., Figiel Sz. - Mikroekonomiczne i instytucjonalne determinanty konkurencyjności producentów rolnych w kontekście globalizacji i integracji
Borowiec J. - Przedsiębiorstwo spółdzielcze agrobiznesu w warunkach konkurencji
Kasztelan P.A. - Administracyjne ograniczanie produkcji - nowy czynnik wpływający na przedsiębiorstwa rolnicze Zwolińska-Ligaj M., Guzal-Dec D. - Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich
Kondrakiewicz T. - Procesy koncentracji kapitału w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w przemyśle mięsnym
Pondel H., Maciejewski K. - Wpływ integracji pionowej i poziomej na konkurencyjność wielkopolskich zakładów przetwórstwa mięsnego
Domagalska-Grędys M., Żmija J. - Efekty współpracy i postawy blokujące rozwój grupy producenckiej w warunkach konkurencji na przykładzie Małopolski
Walkowiak M. - Konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie branży mięsnej
Matysik R. - Diagnoza potencjału konkurencyjnego marki z użyciem analizy kluczowych czynników sukcesu (na przykładzie przedsiębiorstwa handlu maszynami rolniczymi z woj. Małopolskiego)
Seremak-Bulge J. - Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa w świetle doświadczeń pierwszego roku członkostwa
Cieślik J. - Tendencje rozwojowe w sektorze mleczarskim regionu małopolskiego
Bazydło L, Szczubełek G. - wybór kierunku produkcji w zależności od cen zbytu towarów jako komponent konkurencyjności
Wojtyra B. - Przepływy środków pieniężnych w gospodarstwach specjalizujących się w produkowaniu mleka
Kapusta F. - Powstanie i działalność spółki pracowniczej przemysłu cukierniczego
Banaś K. - Koszty produkcji jako podstawowy komponent konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie ferm kurcząt brojlerów
Balcerak M., Wojtyra B., Cieśliński K. - Wpływ sytemu żywienia na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 1987 i 2000r
Kałuża H. - Możliwości rozwoju indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii młodych właścicieli
Singh S. - Charakterystyka sektora gospodarki żywnościowej w Indiach
Piśmiennictwo

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (opr. miękka)
od 15

1 oferta

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (opr. miękka)

 • ISBN 8372993858 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Nieżurawski Lech 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 298 
 • Rok wydania 2006 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Zarządzanie wiedzą i informacją (opr. miękka)
od 34

1 oferta

Zarządzanie wiedzą i informacją (opr. miękka)

 • ISBN 9788372997722 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Świgoń Marzena 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 367 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, cz. II (opr. miękka)
od 23

1 oferta

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, cz. II (opr. miękka)

 • ISBN 8372992495 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grabarczyk Iwona 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 253 
 • Rok wydania 2003 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu (opr. miękka)
od 38

1 oferta

Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu (opr. miękka)

 • ISBN 8372993823 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Białocerkiewicz Jan 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 519 
 • Rok wydania 2005 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Podstawy prawne i organizacja oświaty, cz. I (opr. miękka)
od 25

1 oferta

Podstawy prawne i organizacja oświaty, cz. I (opr. miękka)

 • ISBN 8372993629 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grabarczyk Iwona 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 244 
 • Rok wydania 2005 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii (opr. miękka)
od 17

1 oferta

Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii (opr. miękka)

 • ISBN 9788372996695 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 170 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej (opr. miękka)
od 25

1 oferta

Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej (opr. miękka)

 • ISBN 8372992150 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Brodziński Zbigniew 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 265 
 • Rok wydania 2002 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych (opr. miękka)
od 31

1 oferta

Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych (opr. miękka)

 • ISBN 8372994056 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Dębniewska Maria 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 396 
 • Rok wydania 2006 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Tom X: Problemy społeczne regionów (opr. miękka)
od 10

1 oferta

Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Tom X: Problemy społeczne regionów (opr. miękka)

 • ISBN 8372992584 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Organiściak - Krzykowska Anna 
 • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Ilość stron 200 
 • Rok wydania 2003 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.