Menu
Zamknij

REWIZOR GT od 633

Licencje dostępowe

Opis

Rewizor GT to fachowy system finansowo-księgowy dla niedużych i przeciętnych przedsiębiorstw. Program wyprodukowany jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i przypasowany do wymogów Unii Europejskiej. Dedykowany równocześnie dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT pełną gamę funkcji koniecznych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, przez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem stanowczo prostym w obsłudze, o innowacyjnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności choćby mniej wprawnym użytkownikom.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni zintegrowanego kompletu programów do prowadzenia producenta z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT, system kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami - Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu darmowo programowi mikroGratyfikant GT.

Podstawowe parametry Rewizora GT:

 • sprężyste zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych poprzez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja realizowanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • innowacyjne zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), we wnętrzuwspólnotowych (WNT i WDT) i pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); samoczynne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • samoczynne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących równocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji );
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszelkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); nowoczesne zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • motor bazy informacji Microsoft SQL Server zapewniający wysoką efektywność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej albo na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Funkcjonalność Rewizora GT można wzbogacić, instalując specjalne komplety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dopasowanych do oryginalnych potrzeb marki, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.

Rewizor GT dostępny jest ponadto w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym komplecie.

Najważniejsze właściwości programu Rewizor GT
 • profesjonalny system finansowo-księgowy dla minimalnych i średnich przedsiębiorstw.
 • tworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.
 • dopasowanie do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
 • Praca w podziale na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
 • instynktowny kreator wdrożeniowy umożliwiający określenie podstawowych parametrów pracy, wygenerowanie lub przeniesienie z innego podmiotu planu kont i definicji sprawozdań finansowych.
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, samoczynnie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych i inne.
 • Rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja realizowanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych, wyszukiwanie kont przy pomocy technice InsTYNKT i sporo innych usprawnień.
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). Ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków. Rozrachunki wspólne z Subiektem GT.
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z obecnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), w środkuwspólnotowych (WNT i WDT) i pozaunijnych (eksport towarów, import towarów). Samoczynne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K – rozliczanie miesięczne albo kwartalne.
 • samoczynne tworzenie dekretów księgowych przy pomocy dekretacji kontekstowej i importu. Rozbudowane schematy importu. Szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji ).
 • Funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych.
 • Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych, a także deklaracji skarbowych.
 • Obsługa płac za pomocą dołączanego do Rewizora GT programu mikroGratyfikant GT.
 • Tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne). Innowacyjne zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.
 • Kolejny produkt wchodzący w skład cieszącej się sporym uznaniem linii InsERT GT, w pełni zintegrowany z systemem Subiekt GT.
 • progresywne rozwiązania interfejsowe gwarantujące najwyższą ergonomię i wygodę pracy (zakładki, rozbudowana właściwościzacja list, zarządzanie kolumnami i sporo innych).
 • intuicyjność i kontekstowość pracy (dekretacja kontekstowa, moduły pokrewne, parametry i zestawienia kontekstowe i inne).
 • Motor bazy informacji Microsoft SQL Server gwarantujący wysoką skuteczność i bezpieczeństwo pracy.
 • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
Plan kont i kartoteki powiązane
 • Możliwość automatycznego wygenerowania wzorcowego planu kont zależnego od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Możliwość przeniesienia planu kont z dowolnego podmiotu i roku obrotowego.
 • Obsługa kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych (zapis jednostronny nie uwzględniany w bilansowaniu dekretów księgowych).
 • Obsługa kont rozrachunkowych. Dotyczy jedynie kont kartotekowych powstałych przez podłączenie kartotek stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS lub kartotek przefiltrowanych opartych w/w kartotekach stałych.
 • Możliwość zdefiniowania 2 dodatkowych nazw konta (do zastosowania w zestawieniach własnych).
 • Osobny moduł do zarządzania kartotekami powiązanymi, czyli kartotekami, które można podłączać w planie kont.
 • Obsługa 13 kartotek stałych: dostawców, odbiorców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, rachunków bankowych, kas gotówkowych, magazynów, miejsc powstawania kosztów, a także grup towarowych.
 • Obsługa kartotek filtrowanych, definiowanych na podstawie kartotek stałych, np. Odbiorcy z krajów Unii Europejskiej.
 • Obsługa kartotek zwykłych, definiowalnych dowolnie przez użytkownika, np. Zlecenia produkcyjne.
 • samoczynne generowanie kont dla wszystkich pozycji danej kartoteki (funkcja Podłącz kartotekę).
 • elastyczne narzędzie do zarządzania numerami analityk dla kont kartotekowych (funkcja komponenty kartoteki).
 • Możliwość przypisania stawki VAT do konta służąca do samoczynnego wprowadzania zapisów do ewidencji VAT.
 • precyzyjne wyszukiwanie (F7) i odfiltrowanie (F8) planu kont wg zadanych kryteriów z użyciem technologii InsTYNKT.
 • komfortowy informator o koncie, zawierający dane o zapisach na koncie, stanie konta, a także o wykorzystaniu konta w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach.
 • Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego jako bilans otwarcia roku bieżącego w dowolnym momencie pracy z programem.
 • Wprowadzanie ręczne, zatwierdzanie, korygowanie i drukowanie bilansu otwarcia.
Ewidencje księgowe
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych z podziałem na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w rejestrach (dowolna ilość rejestrów księgowych, rozbudowane definicje).
 • Postać dekretu Konto | Kwota Wn | Kwota Ma umożliwiająca wprowadzenie wielu dodatkowych informacji o każdym zapisie na konto (11 przystępnych kolumn).
 • Możliwość określenia kontroli bilansowania dekretu księgowego: wg grup dekretu albo wg całości dekretu.
 • Obsługa kont przeciwstawnych - tylko gdy zapisy są wprowadzane z kontrolą bilansowania wg grup dekretu.
 • Pełna zgodność zapisów wprowadzonych na konta rozrachunkowe z należnościami i zobowiązaniami ewidencjonowanymi w modułach rozrachunkowych.
 • Możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków do zapisów na kontach rozrachunkowych (w dowolnej walucie).
 • Możliwość podłączania rozrachunków istniejących i niepowiązanych z dekretami (np. Utworzonych ręcznie w Subiekcie GT) do zapisów na kontach rozrachunkowych.
 • Możliwość samoczynnego rozliczania rozrachunków podczas wprowadzania dokumentów księgowych. Do wyboru 4 sposoby rozliczania: wg daty powstania, wg terminu płatności, wg numeru transakcji oraz wg kwoty rozrachunku.
 • Możliwość wprowadzania dekretów jednowalutowych i wielowalutowych (określanie waluty i kursu dla każdego zapisu na konto).
 • Kontrola różnic zaokrągleń wynikających z przeliczeń dekretów walutowych na PLN (zapis różnicy na konto zdefiniowane w parametrach planu kont).
 • Możliwość automatycznego generowania zapisów VAT na podstawie zapisów na kontach (na podstawie stawki VAT przypisanej do konta i definicji rejestru księgowego).
 • Kontrola zgodności zapisów na kontach z zapisami w ewidencji VAT.
 • Kontrola kręgu kosztów (program sprawdza, czy wprowadzono zapisy na konta zdefiniowane w parametrach planu kont).
 • Bogate możliwości wyboru konta w dekretacji: przy pomocy listy, Instynktu, konta, a dla kont kartotekowych odbiorców i dostawców na dodatek wg Instynktu, symbolu albo NIP-u kontrahenta.
 • Możliwość wprowadzania szablonowych dekretów z zastosowaniem wcześniej zdefiniowanych pieczęci księgowych.
 • Możliwość dowolnego polepszania (i usuwania) dekretów księgowych do momentu ich zaksięgowania.
 • Nadawanie numeru dziennika i numeru pozycji w dzienniku dokumentom księgowym w chwili ich księgowania.
 • Możliwość wyliczenia potwierdzenia salda dla kontrahenta na dowolny dzień (na podstawie zapisów wprowadzonych na kontach rozrachunkowych).
 • Zestawienie Ślad rewizyjny obrazujące kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na dokumentach księgowych.
 • Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły (podobnie jak w Rachmistrzu GT).
 • Możliwość wprowadzania zapisów najpierw do ewidencji VAT, a następnie ich zadekretowania na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów dekretacji.
 • Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach pojazdów "nieciężarowych".
 • Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach paliw do pojazdów "nieciężarowych".
 • Możliwość wykonywania standardowych przeksięgowań za pomocą wcześniej zdefiniowanych automatów przeksięgowań.
 • Możliwość zamknięcia roku obrotowego (nie można jednak zmodyfikować ani dopisać żadnego dokumentu księgowego w roku, który został zamknięty).
Finanse i rozrachunki
 • Ewidencjonowanie dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych poprzez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Subiektem GT.
 • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Subiektem GT.
 • Obsługa wyciągów bankowych agregujących operacje bankowe w postaci jednego dokumentu.
 • samoczynna dekretacja zatwierdzonych wyciągów bankowych za pomocą mechanizmów Importu z zastosowaniem wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
 • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu - samoczynnie produkowane są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
 • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
 • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie - operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
 • automatyczna dekretacja dokumentów kasowych i operacji bankowych za pomocą dekretacji kontekstowej lub importu. Wymaga wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
 • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Rewizora GT i Subiekta GT.
 • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
 • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
 • samoczynne generowanie rozrachunków: poprzez dekretację na kontach rozrachunkowych, przez wprowadzenie dokumentu kasowego lub operacji bankowej, przez wystawienie dokumentu handlowego w Subiekcie GT. Przystępna również możliwość wprowadzenia ręcznego rozrachunków.
 • niemało sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego oraz samoczynnie podczas wprowadzania dekretów księgowych.
 • Możliwość wprowadzenia rozrachunków w bilansie otwarcia kont kartotekowych. Nierozliczone rozrachunki w danym roku obrotowym przechodzą automatycznie jako rozrachunki nierozliczone powiązane z bilansem otwarcia roku następnego. Wymagane jest przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku następnego.
 • Obsługa programu źródłowego (Rewizor GT albo Subiekt GT) oraz źródła rozrachunku (dekret księgowy, dokument subiekta, zapis w BO i inne) w modułach rozrachunkowych.
 • Obsługa cesji rozrachunku w przypadku dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
 • Pełna historia rozrachunków - możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia charakterystyczne).
 • Potwierdzenie sald na dany dzień liczone z zapisów na kontach rozrachunkowych (dostępne z poziomu modułu Dekretacja i księgowanie).
 • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
 • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
 • Możliwość dekretacji dokumentów kompensacyjnych zrealizowanych. Wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu.
 • Upgrade rozrachunków wprowadzonych we wcześniejszych wersjach Subiekta GT: od wersji 1.03 wartością rozrachunku wynikającą z dokumentu handlowego jest cała wartość dokumentu (kwota do zapłaty), a automatyczne dokumenty kasowe są potraktowane jako automatyczne spłaty rozrachunków.
Środki trwałe
 • Ewidencjonowanie środków trwałych z podziałem na grupy KŚT.
 • Ewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na typy WNiP.
 • Możliwość podłączenia w planie kont kartotek stałych ST i WNiP oraz kartotek oczyszczanych wg grup KŚT lub rodzajów WNiP.
 • Ewidencjonowanie podstawowych operacji na środkach trwałych: przyjęcia (OT), modernizacji (MO), przesunięcia (PT), likwidacji (LT), sprzedaży (ST), nieodpłatnego przekazania (NP) i amortyzacji (AM).
 • Jednoczesna amortyzacja podatkowa i bilansowa ŚT i WNiP.
 • Obsługa metod amortyzacji liniowej i degresywnej, a także możliwość jednorazowego odpisania całego umorzenia w koszty (tzw. Amortyzacja jednorazowa).
 • Obsługa wzorców planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego.
 • Możliwość ustalenia indywidualnych odpisów amortyzacyjnych dla każdego środka trwałego.
 • Możliwość samoczynnego zadekretowania wszelkich operacji na środkach trwałych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
 • Możliwość zbiorczej dekretacji operacji amortyzacji ŚT i WNiP w postaci jednego dekretu księgowego.
Import i dekretacja kontekstowa
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych przy pomocy funkcji narzędziowej Import (z Subiekta GT,mikroGratyfikanta GT lub z pliku komunikacji) albo dekretacji kontekstowej (powodowanej z poziomu modułówRewizora GT).
 • Wspólne schematy importu dla importu i dekretacji kontekstowej.
 • Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji dla 42 typów dokumentów: handlowych, magazynowych, kasowych, bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, dokumentach płacowych, a także ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.
 • Możliwość użycia w schematach importu kwot stałych (występujących w dokumentach źródłowych) i definiowanych poprzez użytkownika (uzupełnianych podczas dekretacji albo importu).
 • Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji równocześnie do ewidencji VAT i księgi handlowej.
 • Rozróżnianie schematów importu dla danego typu dokumentu wg kategorii, transakcji VAT i magazynu (dla dokumentów handlowych), ewidencji VAT (dla zapisów w ewidencji VAT), kasy albo banku (adekwatnie dla dokumentów kasowych i bankowych).
 • Możliwość powielania schematów importu.
 • Możliwość dekretacji kontekstowej przystępnej z poziomu następujących modułów: Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT sprzedaży, Operacje na środkach trwałych, Dokumenty kasowe, Operacje bankowe, Kompensaty i modułu specjalnego Dokumenty do dekretacji.
 • Trzy sposoby dekretacji kontekstowej: dekretacja z potwierdzeniem (dekret księgowy zostaje otwarty do edycji), dekretacja automatyczna i dekretacja wg schematu (przed zadekretowaniem użytkownik wskazuje schemat, wg którego ma zostać zadekretowany dokument).
 • Moduł specjalny Dokumenty do dekretacji asygnowany dla firm pracujących równocześnie na Rewizorze GT i innych programach linii InsERT GT. W module pojawiają się dokumenty, które księgowy może oglądać (F9) i dekretować kontekstowo dowolnym sposobem.
 • Blokowanie edycji dokumentów w Subiekcie GT, które zostały zadekretowane na kontach rozrachunkowych. Modyfikacja dokumentu osiągalna wyłącznie poprzez wycofanie dekretacji przez księgowego.
 • Import dokumentów z Subiekta GT i mikroGratyfikanta GT pracującego na tym samym podmiocie lub z pliku komunikacji wysłanego ze zdalnego Subiekta GT (funkcjonalność dedykowana dla biur rachunkowych).
 • Możliwość określenia sposobu synchronizacji kartoteki kontrahentów w trakcie odczytywania danych z oddziałów: wg symbolu albo wg NIP-u.
Kartoteki
 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.
 • Określenie obsługi numerów analityk dla kontrahentów. Do wyboru są dwa typy: wspólny numer analityki dla odbiorców i dostawców, a także oddzielne numery analityk dla odbiorców i dostawców.
 • Nadawanie kolejnego numeru analityki w edycji pozycji kartotekowej przy pomocy klawisza F7.
 • Kartoteka wspólników i właścicieli. Wprowadzanie informacji potrzebnych do prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-5 (sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, udział procentowy, liniowe albo postępowe rozliczanie z podatku dochodowego) i informacji do deklaracji ZUS (określenie kodu ubezpieczenia, dobór deklaracji, kwoty wypłacanych zasiłków).
 • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe, oddziały ZUS, a także Inne.
 • Dla urzędów skarbowych możliwość określenia osobnych numerów rachunków bankowych dla celów podatków PIT, VAT i CIT. Są one użytkowane przy drukowaniu przelewów do deklaracji skarbowych.
 • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych skategoryzowanych w module Słowniki.
Deklaracje
 • Obsługa deklaracji i raportów na potrzeby podatku dochodowego.
 • Obsługa deklaracji VAT: VAT-7/7K, VAT-UE.
 • Obsługa pozostałych deklaracji związanych z płacami (dostępne w mikroGratyfikancie GT).
 • Dla adekwatnych deklaracji i raportów możliwość określenia definicji pól z zapisów wprowadzonych na kontach.
 • Możliwość wydruku poleceń przelewu do wyliczonych deklaracji i raportów. Wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie stosownych rachunków bankowych w kartotece Instytucji.
 • Pełna historia wzorców deklaracji i raportów.
 • innowacyjna funkcja administracyjna: możliwość zmiany sposobu wyliczania każdego pola w każdym wzorcu deklaracji albo raportów (parametry-Wersje deklaracji).
 • Możliwość naliczania danych do deklaracji ZUS: RZA, RCA, a także DRA. Źródłem informacji są składki dla wspólników,, a także składki dla pracowników z wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Możliwość wysłania wygenerowanego pliku KDU do programu Płatnik. Wymagane jest wcześniejsze określenie nazwy krótkiej podmiotu dla programu Płatnik (właściwości-dane podmiotu).
Sprawozdania finansowe i zestawienia
 • Osobny moduł Sprawozdania, służący do zarządzania sprawozdaniami finansowymi: definiowaniem, wyliczaniem i wydrukiem.
 • Obsługa sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy), a także raportu z przepływów pieniężnych (liczonych metodą pośrednią i bezpośrednią).
 • Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach. Definicje są związane z rokiem obrotowym.
 • Definiowanie deklaracji i raportów związanych z podatkiem dochodowym za pomocą tego samego mechanizmu. Definicje tych deklaracji znajdują się zarówno w module Deklaracje skarbowe, jak i Sprawozdania.
 • Możliwość wygenerowania definicji sprawozdań finansowych w kreatorze wdrożeniowym (na podstawie danych podmiotu) albo przeniesienia ich z innego roku obrotowego (wraz z planem kont).
 • Możliwość wydruku definicji sprawozdań finansowych.
 • Możliwość jednoczesnego definiowania, wyliczania i wydruku obu wariantów RZSu i PP w danym roku obrotowym. Jeden z wariantów jest ustawiany jako domyślny.
 • Ponad 40 charakterystycznych zestawień przystępnych w Rewizorze GT. W tym główne zestawienia finansowo-księgowe: dziennik, ZSO, stan konta, zapisy na koncie, ślad rewizyjny i raporty z ewidencji VAT.
 • Możliwość tworzenia i przyłączania zestawień własnych przez zdefiniowanie zapytań w języku SQL. Zestawienia te można definiować w programie albo wczytać z pliku.
 • Możliwość przyłączania własnych zestawień typu COM.
 • Możliwość podłączania zestawień własnych rodzaju XML.
mikroGratyfikant GT
 • Osobny program załączony do Rewizora GT służący do obsługi płac.
 • Możliwość przyłączania danych z ewidencji pracowników w planie kont jako kartoteki powiązanej.
 • Ewidencja umów o pracę i generowanie na ich podstawie list płac z wypłatami.
 • Możliwość drukowania przelewów do wypłat.
 • Ewidencja umów cywilnoprawnych, a także generowanie na ich podstawie rachunków.
 • Podstawowe wydruki płacowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, karta wynagrodzeń, przelew do wypłaty i inne.
 • Możliwość generowania dodatkowych deklaracji związanych z płacami i podatkiem dochodowym w kontekście pracowników.
 • Możliwość rozciągliwego definiowania elementów płacowych i dodawania ich do umowy o pracę. Na ich podstawie są automatycznie wyliczane wypłaty główne.
 • Możliwość importu list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych do Rewizora GT - tworzenie dekretów księgowych.
Pozostałe atrybuty
 • Rozbudowane właściwości i słowniki. Zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Ponadto, kontekstowo wybrane właściwości i słowniki są również przystępne z poziomu każdego modułu.
 • Możliwość blokady okresu dla całego Rewizora GT: ustawianie daty, poniżej której nie można modyfikować ani wprowadzać nowych zapisów. Funkcjonalność niezależna od zdefiniowanych lat obrotowych i zamykania roku obrotowego.
 • Bogate możliwości zarządzania wzorcami wydruku: wzorce stałe i użytkownika, możliwość tworzenia własnych wzorców (powielanie istniejących), możliwość modyfikacji parametrów we wzorcach własnych, możliwość eksportu i importu graficznych wzorców wydruku w formacie Crystal Reports 8.5 i dużo innych.
 • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszelkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
 • Obsługa programu za pomocą klawiatury.
 • Przeniesienie danych z innych systemów finansowo-księgowych producenta InsERT: Rewizora 3 (EURO),Rewizora dla Windows. Możliwość przeniesienia informacji do istniejącego podmiotu w systemie InsERT GT (na którym pracuje wyłącznie Subiekt GT, a więc z formą księgowości "nieokreślona").
 • Możliwość usunięcia informacji Rachmistrza GT i Rewizora GT z poziomu programu serwisowego (Podmiot-Usuń informacje Rachmistrza GT i Podmiot-Usuń dane Rewizora GT).
 • Rozbudowana archiwizacja informacji: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszelkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum i możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

demonstrujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora GT. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Opinie klientów " Rewizor GT daje nam mnóstwo możliwości, a przy tym jest prędki i przyjemny w obsłudze, na bieżąco aktualizowany i niebanalną cenę. System spełnia nasze kryteria pod każdym względem." Elżbieta Misiak, Greka Sp. Z o.o. " Rewizor GT to duża funkcjonalność, wygoda i szybkość pracy. Polecam biurom rachunkowym." Adam Kępa, Biuro Rachunkowe Paragraf " Rewizor GT jest podstawowym narzędziem pracy w mojej firmie. Program nadzwyczajnie nadaje się do obsługi jednocześnie śladowych, jak i przeciętnych przedsiębiorstw. Instynktowna obsługa, nieszablonowa funkcjonalność i przystępna cena powodują, że dziś wszystkim moim klientom szczerze polecam zakup Rewizora." Katarzyna Krajnik, Biuro Rachunkowe Profit

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO PRO - 1 STANOWISKO
od 442

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO PRO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102867 
Porównaj
Licencje dostępowe, SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA
od 1 559

1 oferta

SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102836 
Porównaj
Licencje dostępowe, SUBIEKT GT
od 626

1 oferta

SUBIEKT GT

 • Producent INSERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Program Subiekt Nexo
od 469

1 oferta

Program Subiekt Nexo

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102805 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO - 1 STANOWISKO
od 341

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102843 
Porównaj
Licencje dostępowe, Gestor GT (dodatkowe 3 stanowiska)
od 490

1 oferta

Gestor GT (dodatkowe 3 stanowiska)

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, REWIZOR NEXO PRO - 1 STANOWISKO
od 1 695

1 oferta

REWIZOR NEXO PRO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO PRO - 3 STANOWISKA
od 664

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO PRO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, REWIZOR NEXO - 1 STANOWISKO
od 999

1 oferta

REWIZOR NEXO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.